نیازم را فراموش کرده ام

تنها در این جهان سرگردانی

شیعه هایت هنوز آماده نشده اند

هنوز هم باید به خاطر گناهانمان سیلی بخوری

به خاطرمان اشک بریزی

آقای من

این دل اشتیاق دیدنت را دارد

بس است هرچه غیبت کردی

تورو به خدا قسمت میدهم بیا 

بیاکه این دنیا دیگر دنیا نیست

یعنی میشو زنده باشم و ببینمت

بیا بیا بیا این دل تنگه تو است

بیا