همیشه سر از جایی در می آوری

که فکرش را نکرده ای

همیشه آرزو هایی داری که به خاطر نرسیدن

به آن خدارو سررنش کرده ای

اما

وقت هایی میرسد که میفهمی آن آرزو ها باعث

نابودیت میشد

به حکمت خدا اعتماد کن تا زندگیت رنگ.خوشی بگیرد

نگذار دلت با کینه و تنفر سیاه شود

سعی.نکن همیشه.ناراحت باشی و گریه کنی

سعی کن دلی داشته باشی تا ببخشد

تا زندگی بهتری داشته باشی

روز ها دقایق ها سریع میگذرن

ماهم باید طرز استفاده از این دقایق هارو پیدا کنیم

ننشین و فقط گریه کنی و خدارو سرزنش کنی

بلند شو و راهی دیگه پیداکن قطعا موفق میشی

زندگی همیشه خوب نیس همیشه خوشبخی نیس

اما به ما مربوط است که چه چیزی را خوشبختی بدانیم

جوری زندگی که بعد از مرگت مردم از تو تقلید کنن نه اینکه

از گذشته ی تو درس بگیرن

بخشنده باش همانطور که از خدایت میخوای ببخشت

مهربان باش 

تو جانشین خدا هستی پس

خدا به خاطر ما ابلیس رو بیرون کرد

پس ارزش خودت رو بدون و درست زندگی کن:)

🌸🍃

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪