هیچ اندیشه‌ ای زشت نیست
اندیشه‌ ای که اجبار شود زشت می‌ شود

هیچ فردی زشت نیست
فردی که زیبا نیندیشد زشت می‌ شود

انسان‌ ها همه با محبت‌ اند
انسانی که اراده‌ اش را تحمیل می‌ کند ، ظالم است

انسان‌ ها همه عاشقند
انسانی که نیاموخته عشق بورزد ، بی‌تفاوت است

انسان‌ ها همه شادند
انسانی که نیاموخته شادی را لمس کند ، افسرده و غمگین است

♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪ ♪ ♫ ♪ ♫ ♪

“” از امروز زیبا ببینیم “”