*@***/*

بیایید یه لیست بنویسیم

طوری که هر سطرش با این کلمه شروع شه چقدرخوبه که
مثل این
چقدر خوبه که میتونم هنوز لبخند بزنم
چقدر خوبه که سالمم
چقدر خوبه که خانوادم رو دارم
چقدر خوبه که میتونم هنوز آبی اسمون رو ببینم
چقدر خوبه که میتونم انسانیت درونم رو حس کنم
چقدر خوبه که

بیاین برای یه بار هم که شده،داشته هامون رو به یاد بیاریم
نه نداشته هامون رو
و عمیقا بگیم خدایا شکرت، همین

 

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○