..
همه ی اشتباهاتمان قابل تغییرن
فقط باید بلد باشیم چطور تغییرش بدهیم
هیچ غم و سختی موندگار نیس
اما اگر خودت باور داشته باشی بازنده ای عقل هم این را می پذیرد
شاید بعضی ها پرواز کردن را بهتر از تو یاد گرفته اند
اما تو به آرامی پرواز کن
زیرا کسایی که سریع پرواز میکنند اشتباهات زیادی انجام میدهند
زندگی زیباست فقط باید طرز نگاهت را تغییر بدهی
تو خودت باعث میشوی مثبت نگاه کنی یا منفی
پس هر اشتباهیی نباید باعث از کار افتادن تو شود