khengoolestan_energi_pluse_10_dey_1395

♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥ * ♥

مهارت های زندگی به معنی خوب زندگی کردن در شرایط ایده آل نیست
مهارت زندگی کردن یعنی

” شادبودن و شاد ساختن ”

” خوشبخت بودن و خوشبخت ساختن ”

 آرامش داشتن و آرام کردن ”

با همین وضع موجود
با کم بودها و کم داشتها