سلام

فک کنم یه ماهه دنباله اون قالبی که میخوام میگردم ولی.پیدا نکردم

هنوز:((((

دیگه گفتم ازتون کمک بخوام اگه کسی قالب قشنگی داره بهم بگه

یه قالب که پس.زمینش فیروزه ای گل گلی باشه و در کل رنگ فیروزه ای توش باشه

همچین.چیزی هس:((((