خیلی وقتا ما مشکلات کوچیک رو

اونقدر بزرگ می کنیم که زندگی عقب میمونیم

به خودت توانایی بده

تو میتونی هرکاریو انجام بدی

فقط باید بخوای

همه مشکلاتی دارن اما

افراد کمی موفق میشن چون میدونن

هرسختی موندنی نیس